• dimarts, 14 de de juliol de 2020

EDICTE AGGLOTAP

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de gener de 2019, va aprovar definitivament la modificació del projecte simplificat d’obres per l’adequació per a l’ús de l’aparcament de l’antiga fàbrica Agglotap de Sant Feliu de Guíxols, segons documentació redactada pel facultatiu Josep Barberillo Gesa en data de setembre de 2018, presentada el dia 09/11/2018, RE2018013149, amb un pressupost d’execució per contracte de 103.030,29 €, IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte del conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juliol als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiu i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

 

L’Alcalde

Carles Motas López

Sant Feliu de Guíxols, 21 de gener de 2019