• dimarts, 14 de de juliol de 2020

Projecte de reparació i pavimentació de l'espigó de garbí de la platja de Sant Feliu de Guíxols

La Junta de Govern Local de Sant Feliu de Guíxols en data 30 d’octubre de 2018 va aprovar definitivament el projecte d’obres de pavimentació de l’espigó de Garbí, redactat per l’empresa Eboris Enginyeria (Salvador José Sanz Martin, Enginyer de Camins Canals i Ports, i Raimundo Bartra Colomé, Enginyer Industrial, autors del projecte), amb un pressupost d’execució per contracte de 190.369,25 euros (IVA inclòs), segons documentació presentada el dia 29/10/2018 amb RE E201800012664.

Es fa pública l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

 

L’alcalde

Carles Motas López