• divendres, 24 de de gener de 2020

Expedient: X2018017726 / 66102018000005

ajuntament_sant_feliu
ajuntament_sant_feliu

EDICTE

 El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en data 26 de setembre de 2019 va aprovar definitivament el projecte d’obres de canalització i cobertura del tram urbà de la riera de Sant Amanç i del tram descobert de la riera del Monestir, promogut per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i redactat per l’empresa ABM Serveis d’enginyeria i consultin SL, segons documentació presentada el dia 18/09/2019 amb RE E2019011476, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.916.663,11 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

 

L’Alcalde,

Carles Motas López

 

Sant Feliu de Guíxols, 8 d’octubre de 2019