• dimarts, 14 de de juliol de 2020

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER GIRONA

 

EDICTE

El Ple Municipal de Sant Feliu de Guíxols, en sessió del dia 25 d’abril de 2019, va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del carrer Girona, redactat per l’empresa TECPLAN, enginyeria i urbanisme S.L, segons documentació presentada el dia 15 d’abril de 2019 amb RE E2019004668, amb un pressupost d’execució per contrate de 1.003.712,64 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

 

L’Alcalde

Carles Motas López

 

Sant Feliu de Guíxols, 7 de maig de 2019

 

Ajuntament_SFG