• dimarts, 14 de de juliol de 2020

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ajuntament_sant_feliu
ajuntament_sant_feliu

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita quatre modificacions:

 

  • 1- Modificació de POUM núm.31 de la normativa urbanística que afecta l’article 111 de les normes urbanístiques del POUM redactada pels serveis tècnics municipals a gener de 2020, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
  •  
  • 2- Modificació de POUM núm.32 que afecta l’espai lliure del carrer del Comerç i Plaça Jeroni Basart, redactada pels Serveis tècnics municipals a febrer de 2020, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
  •  
  • 3- Modificació de POUM núm.35 que afecta els articles 60 i 98 de les normes urbanístiques del POUM, redactada pels Serveis tècnics municipals a febrer de 2020, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
  •  
  • 4- Modificació de POUM núm.34 a l’àmbit del PA-24 Joan Bordàs, redactada per l’empresa Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres públiques, SL, sota la supervisió dels serveis tècnics de planejament urbanístic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, signada per l’enginyer de camins Jorge San Millán Filbà, segons documentació presentada el dia 15/05/2020, amb RE2020004010.

 

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que fins el dia 17 de juliol de 2020 totes les persones podran consultar la documentació escrita i gràfica de les modificacions aprovades i els seus expedients.

El dret d’informació i consulta de la documentació es podrà exercitar a la planta baixa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb cita prèvia, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició pública).

Els interessats podran concertar entrevistes telefòniques amb els tècnics redactors de les modificacions prèvia concertació al telèfon 972.32.70.13

S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de les modificacions a l’entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, plaça del mercat 1 d’octubre núm. 6, que es podrà visitar en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 13 h).

 

L’Alcalde

Carles Motas López

 

Sant Feliu de Guíxols, 19 de juny de 2020