• dimarts, 14 de de juliol de 2020

Anunci del procés de participació ciutadana

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla de millora urbana per a la composició volumètrica i de façana de la finca situada al Passeig del Mar, 23 de Sant Feliu de Guíxols, promogut per Josep Barbé Busquets, i redactat per Erik Solés Brull, arquitecte, segons documentació presentada el dia 21 de maig de 2019, RE E2019006421.

 

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable al l’expedient s’informa que:

  • El mateix està a informació pública fins el proper dia 29 de juliol de 2019 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el Pla de millora urbana i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
  • S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants del pla de millora a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h)
  • Els interessats podran mantenir entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació de dia i hora amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

 

 

L’alcalde accidental

Josep Melcior Muñoz Ayats

Sant Feliu de Guíxols, 2 de Juliol de 2019