• dimarts, 14 de de juliol de 2020

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 30: Normativa Urbanística – article 153 i Disposició transitòria segona de conformitat amb la documentació redactada pels Serveis tècnics municipals a agost de 2018, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable als expedients s’informa que:

  • Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 6 d’octubre de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
  • S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).
  • Els interessats podran mantenir entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació de dia i hora amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

 

 

L’alcalde

Carles Motas López

Sant Feliu de Guíxols, 13 de setembre de 2018