• dissabte, 19 de de setembre de 2020

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació de POUM núm. 29 als àmbits SMU-06 Huguet Nord i SMU-35 Trachsler – carretera de Girona redactada per SOB arquitectos, SLP amb la supervisió dels serveis tècnics municipals, segons documentació presentada el dia 07/05/2018, amb RE2018005443.

Huguet Nord SMU-06 i Trachsler SMU-35-001
Huguet Nord SMU-06 i Trachsler SMU-35-001

En compliment del programa de participació ciutadana aplicable als expedients s’informa que:

 Els mateixos estan a informació pública fins el proper dia 16 de juliol de 2018 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.

 S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).

 Els interessats podran concertar entrevistes amb el tècnic redactor del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

L’alcalde

Carles Motas López