• diumenge, 07 de de juny de 2020

Actualització del projecte d'urbanització del Carrer s'Adolitx

El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en sessió del dia 25 d’octubre de 2018, va aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries d'urbanització del carrer S'Adolitx, redactat  per  l’enginyera de Camins, Canals i Ports Sra. Queralt Santandreu Colàs, amb un pressupost d’execució per contracte de  783.086,08 euros (IVA inclòs), segons documentació presentada el dia 15/10/2018 RE: E2018012038.

Es fa pública l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

 

 

L’alcalde